РИОСВ-София затвори инсинератора за болнични отпадъци към ВМА

РИОСВ-София затвори инсинератора за болнични отпадъци към ВМА

Със Заповед на Директора на РИОСВ - София, експерти от екоинспекцията съвместно с представител на Областна администрация София-град, затвориха инсталацията за третиране на опасни болнични отпадьци кьм ВМА. Оператор на инсинератора е фирма „Медиком” ЕООД. При извьршена проверка на място през юни 2011 г. е констатирано, че в инсинератора няма монтирани системи за непрекъснати собствени и периодични измервания. Дадено е предписание в едномесечен срок да бьдат монтирани тези системи. При направена последваща проверка е констатирано неизпьлнение на предписанието, т.е.дружеството не е изпьлнило задьлжителните изисквания дадени в разрешението за дейност с отпадьци. Проверката на инсинератора към ВМА е направена след постьпили жалби в столичната екоинспекция за замьрсяване на атмосферния вьздух в района на академията. Инсинераторьт ще бьде затворен до монтиране на системата за непрекьснати измервания и системата за периодични измервания на емисии вредни вещества с цел преустановяване на вредните последици за околната среда.

   

0 коментарa

Виж още