РИОСВ-Пловдив предлага да бъде обявена нова защитена местност за опазване на тракийския равнец

РИОСВ-Пловдив предлага да бъде обявена нова защитена местност за опазване на тракийския равнец

Комисия, включваща експерти от РИОСВ-Пловдив, представители на държавната и местната администрация и на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, одобри предложението за обявяване на нова защитена местност в землището на с. Маноле, община Марица. Целта е да се опази единствената известна досега в света популация на тракийски равнец, намираща се в това землище. Растението е български ендемит, защитено от Закона за биологичното разнообразие, включено е в Червената книга и в Червения списък на България с категория „критично застрашен”. Тракийският равнец е вид с европейско и световно консервационно значение. Включен е в Приложение 1 на Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни местообитания. Фигурира и в червения списък на IUCN на застрашените растения с оценка „Критично застрашен”. Тракийският равнец е включен в проект на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания „Пилотна мрежа от малки защитени територииза опазване на растенията на България чрез прилагане на модела на растителните микрорезервати”, финансиран от програмата на ЕС за околна среда Life+. При проведено изследване на екип от института през лятото на миналата година е установено, че популацията наброява само около 400 туфи, съсредоточени в синури между обработваеми земи и в покрайнините на горските масиви и в пасищата до тях. Съществува реална опасност местността да бъде разорана и така да изчезне единственото в света находище на този изключително рядък вид. Комисията предлага на министъра на околната среда и водите за защитена местност да бъдат обявени 80,33 дка от землището, в които ще бъде въведен забранителен режим за: промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята, строителство, както и поставянето на временни обекти, търсене, проучване и добив на подземни богатства, внасяне на неместни видове, залесяване, използване на пестициди и изкуствени торове и паленето на огън.

   

0 коментарa

Виж още