Президентът Георги Първанов подписа указ за промените в Закона за насърчаване на научните изследвания

Президентът Георги Първанов подписа указ за промените в Закона за насърчаване на научните изследвания

Президентът на Републиката подписа указа за обнародване на Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания, приет от Народното събрание на 7 октомври 2010 г. Стремежът към усъвършенстване на нормативната уредба на механизмите, при които се осъществява държавната политика в областта на научните изследвания, трябва да бъде принципно подкрепен. Държавният глава е на мнение, че с приетия закон се постигат важни положителни промени като се увеличават областите на държавна подкрепа за научните изследвания. Високо трябва да се оценят възможностите за подкрепа при заявителската активност за закрила на изобретенията, правилата за предотвратяване на конфликта на интереси с ограничаване на възможността лицата, които оценяват проектите, едновременно да участват самостоятелно и/или като членове на научни колективи в тях. Научните изследвания са национален приоритет и имат стратегическо значение за развитието на страната. Още при приемането на Закона за насърчаване на научните изследвания през 2003 г. се предвиди, че с Национална стратегия за научни изследвания ще бъдат определени важните научни области, към които да се насочват обществени средства. Липсата на приета стратегия и до днес е слабост, която бързо трябва да бъде преодоляна. Президентът на Републиката, обаче, не споделя предоставената на министъра на образованието, младежта и науката възможност с правилник да определя правилата за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации. Без да се оспорва ни най-малко идеята за контрол върху разходване на средствата от бюджета, държавният глава е на мнение, че не е възможно който и да е държавен орган да оценява една научноизследователска дейност за нейната научна стойност. Уредбата на обхвата и условията, при които се осъществява наблюдението и периодичната оценка на научноизследователската дейност, следва да е функция на закона, от която законодателят не бива да абдикира. Липсата на правила в закона може да доведе до различни тълкувания и спорове при правоприлагането. Ролята на законодателя е да предвиди ефективни правила и ясна терминология, в рамките на които стратегическото значение на научните изследвания да се осмисля от конкретно постигнатите резултати. С цел да се осигури възможност за планиране на нужните средства за изпълнение на закона при приемане на бюджета, въпреки спорните моменти, президентът подписа указ за неговото обнародване.

   

0 коментарa

Виж още