Одобриха новата структура на общинската администрация в Бургас

Одобриха новата структура на общинската администрация в Бургас

Общинските съветници в Бургас одобриха новата структура на общинската администрация, предаде репортер на Радио „Фокус”-Бургас. Решението бе прието с 42 гласа „за” и шестима въздържали се. Обобщено предложената структура на администрацията е обособена в 23 дирекции, 27 отдела и един сектор. Внесена бе и допълнителна точка, според която в селата Брястовец и Димчево ще има кметски наместници, които ще бъдат назначавани от кмета на община Бургас. Общинските съветници от НФСБ поискаха да узнаят числеността на работещите по отдели и дирекции. Общинският съветник от ГЕРБ Бойчо Георгиев заяви, че имало достатъчно време да зададат този въпрос на заседанията на постоянните комисии. В съществуващата дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама”, в предложената структура, са обособени два самостоятелни отдела „Обслужване на данъкоплатци” и „Отчитане на приходи”, като се запазва и отделът „Контролно-ревизионна дейност и принудително събиране”. С оглед икономии на финансови средства се обособява самостоятелна дирекция „Икономика и стопански дейности” в състава, на която влизат експерти с определени функционални задължения, като не се предвижда съществуването на предишните два отдела. Оптимизирана е и структурата на дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност” като не се предвижда самостоятелен отдел „Контрол на инженерната инфраструктура и транспорта”, а цялата контролна дейност ще се осъществява от един отдел „Общофункционален контрол”. Отдел „Туризъм” да влезе в структурата на дирекция „Култура, маркетинг и връзки с обществеността”, се предвижда също така. В съответствие с изискванията на нормативната уредба по отношение устройството на територията и строителството, осигуряването на по-добро оперативно и методическо ръководство и контрол за изпълнение на дейностите се наложиха вътрешни промени в дирекции „Устройство на територията" и „Строителство", както следва: към дирекция „Устройство на територията" на мястото на съществуващите два отдела се обособява един с наименование „Кадастър, регулация и устройствено планиране", като се запазва и отдел „Озеленяване", а досегашният отдел „СКВЕН" функционално преминава към дирекция „Строителство" с наименование отдел „Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация". Предвид обстоятелството, че Република България е пълноправен член на Европейския съюз от 2001г. и с оглед на особения акцент върху работата по усвояване на средствата по европейски програми и засиления контрол по опазване на околната среда се налагат промени в наименованието и структурата на досегашния ресор „Евроинтеграция и екология", като занапред наименованието на ресорната дейност е „Европейски политики и околна среда" с две дирекции, а именно: дирекция „Европейски политики и програми" с два отдела - „Инвестиционни проекти" и „Териториално сътрудничество", и дирекция „Околна среда" с два отдела - „Екологични политики и програми" и „Контрол и административно наказателна дейност по опазване на околната среда". Приет бе от общинските съветници отчет от кмета Димитър Николов за изпълнение на решенията на Общинския съвет, отнасящи се до общинската администрация от заседанията на 20 януари до 13 септември 2011 година. Общинският съветник Валентин Касабов посочи, че по-голяма част от докладните на групата на НФСБ не са изпълнени.

   

0 коментарa

Виж още