Община Русе обяви два конкурса за назначаване на служители

Община Русе обяви два конкурса за назначаване на служители

Община Русе обяви два конкурса за назначаване на държавни служители в отдел „Стопански дейности и защита на потребителите” към Дирекция „Икономика и управление на собствеността ”. Първият от тях е за длъжността „Старши експерт” – 2 бройки. Минималните и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са: Степен на образование –бакалавър, години на професионален опит - 2 /две. Допълнителни изисквания за длъжността: професионална област на висшето образование - икономика, стопанско управление. Кандидатът трябва да познава действащото законодателство: ЗМСМА, ЗДСл, ТЗ, ЗСч., Закона за концесиите /ЗК/ , ППЗК, ЗПСК, Наредбата за търгове и конкурсите, Наредбата за анализите и правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценителите, Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация и следприватизационен контрол, Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПКС и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна, както и Наредбите на Общински съвет – Русе. Длъжността включва поддържане информационната система в електронния икономически портал на Община Русе, изготвяне на тримесечни справки по икономически показатели на общинските търговски дружества; изготвяне анализи на годишни финансови отчети на общинските търговски дружества; поддържане и актуализиране регистрите на общинските търговски дружества и предприятия и на търговските дружества с общинско участие; подготовка и организиране провеждането на публични търгове за приватизация; информационното обслужване на земеделските производители. Вторият конкурс е за длъжността „Младши експерт” в отдел „Стопански дейности и защита на потребителите” към Дирекция „Икономика и управление на собствеността ” – 1 бройкa. Минималните и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са: степен на образование – професионален бакалавър; години на професионален опит - не се изискват. Допълнителни изисквания за длъжността: професионална област на висшето образование икономика, стопанско управление; да познава действащото законодателство: ЗМСМА, ЗДСл, ТЗ, ЗСч., Закона за концесиите /ЗК/ , ППЗК, ЗПСК, Наредбата за търгове и конкурсите, Наредбата за анализите и правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценителите, Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация и следприватизационен контрол, Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПКС и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна, както и Наредбите на Общински съвет – Русе. Длъжността включва събиране и систематизиране на информация. Обработка на база данни; административно обслужване и подпомагане дейността на по-високи длъжностни нива;събиране и систематизира информация свързана с дейността на общинските търговски дружества, Търговски дружества /ТД/ в които общината не е единствен собственик и общинските предприятия /ОП/ с цел поддържане актуални досиетата на ТД и ОП. Създава и актуализира Регистър на договори за приватизационни продажби. Начин на провеждане на конкурсите – тест и интервю. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10 /десет /дневен срок от публикуване на обявлението на адрес: гр. Русе, пл. „Свобода № 6 “ Община Русе, ІІ етаж, стая 204-отдел “Човешки ресурси“. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите, определени да приемат документите. Телефони за контакти: 082 / 506-665 или 506-777. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло на входа на Община Русе и електронната страница на Община Русе. Длъжностна характеристика за конкурсните длъжности се предоставя на допуснатите кандидати от отдел “Човешки ресурси“. Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал.2,т.1 от НПКДС могат да се изтеглят от сайта на Община Русе или от интернет адрес: www1.government.bg/ras

   

0 коментарa

Виж още