Община Русе напомня на юридическите лица

Община Русе напомня на юридическите лица

Община Русе, отдел „Местни данъци и такси” уведомява юридическите лица, че срокът за подаване на декларациите по чл.16, ал.1 от Наредба № 16 на Общински съвет Русе за определяне размера на такса битови отпадъци за 2012 г. според количеството на битовите отпадъци е до 30 ноември 2011 г. За придобитите през годината имоти декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиването им. При вече подадена декларация по чл.16, ал.1 от Наредба № 16, корекция или оттегляне на същата се извършва с корекционна декларация в срок до 31 януари 2012 г. или не по-късно от 14 дни след обнародване на решението на ОбС за определяне на таксата битови отпадъци за 2012 година. Декларациите се подават в отдел ”Местни данъци и такси”, намиращ на ул. „Котовск” № 1, ІІ етаж. Образци от декларациите се получават в отдел ”Местни данъци и такси”, както и могат да се изтеглят от сайта на Община Русе - каре „Местни данъци и такси”.

   

0 коментарa

Виж още