Община Карлово подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобряване качеството и достъпа до лечение

Община Карлово подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобряване качеството и достъпа до лечение

На 31.01.2012 год. в град Благоевград Община Карлово подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект “Подобряване на ранната диагностика, качеството и достъпа до лечение в община Карлово чрез модернизация на Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Киро Попов-Карлово” ЕООД, финансиран по оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013г.” по Схема за безвъзмездна финансова помощ” Подкрепа за реконструкция / обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градски агломерации”, Операция 1.1. “Социална инфраструктура”, Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”. Проектът е на обща стойност 3 810 740,34 лв. /три милиона осемстотин и десет хиляди седемстотин и четиридесет лева и 0,34 стотинки/ от които 3 723 474,39 лв. / три милиона седемстотин двадесет и три хиляди четиристотин седемдесет и четири лева и 0,39 стотинки/ е безвъзмездната финансова помощ, която ще получи Общината и 87 265,95 лв./ осемдесет и седем хиляди двеста шестдесет и пет лева и 0,95 стотинки/ е собствения принос на Община Карлово. Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца. Целта на проекта е да се осигури качествено медицинско болнично обслужване и равни възможности за достъп до лечение в Община Карлово като необходима предпоставка за подобряване на условията на живот на населението в общината. Проектът е директно насочен към здравните потребности на хората в Община Карлово. Настоящият проект ще окаже трайно положително въздействие за повишаване качеството на предлаганите от МБАЛ “Д-р Киро Попов- Карлово” ЕООД медицински услуги и ще допринесе за внедряването на своевременно диагностициране, провеждане на правилна профилактика и успешно лечение на най-значимите заболявания, с оглед възстановяване и съхраняване здравето на най-важния ресурс, с който разполага Община Карлово – човешкият. Качествените промени, постигнати с този проект, ще допринесат за устойчивото развитие на болницата в частност и на сектор здравеопазване в Община Карлово като цяло. Основните целеви групи, към които е насочен проекта могат да бъдат дефинирани по следния начин: - всички пациенти на МБАЛ “Д-р Киро Попов- Карлово” ЕООД, гр. Карлово, броят на които през последните години се движи в диапазона 8 000 – 10 000 души годишно; - болничният персонал, обезпечаващ високото качество на медицинските услуги – 250 души, от които 56 лекари, 112 медицински специалисти и 82 души друг персонал; - хората с двигателни и зрителни увреждания от Община Карлово; ръководството на МБАЛ “Д-р Киро Попов- Карлово ЕООД гр. Карлово

   

0 коментарa

Виж още