Областна администрация Благоевград се проведе работна среща

Областна администрация Благоевград се проведе работна среща

Днес, 18 май 2012 г., в Областна администрация Благоевград се проведе работна среща, която беше открита от заместник-областния управител г-н Бисер Михайлов и в която взе участие и заместник-областния управител г-н Георги Баханов, във връзка с операция „Помощ в дома“, бюджетна линия BG051PO001-5.1.04 на област на интервенция 5.1. Подкрепа на социалната икономика, Приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. В рамките на операцията ще се даде възможност съществуващите домашни социални патронажи да разширят дейността си като създадат Звена за услуги в домашна среда, а в населените места, в които няма развита услуга „Домашен социален патронаж” ще се осигури възможност за създаване на самостоятелни Центрове за услуги в домашна среда с оглед постигане на ефективна и устойчива държавна политика за подкрепа на лица, нуждаещи се от обслужване в ежедневието си. Процедурата се реализира в периода 2012- 2014 г. Максимална продължителност на проектите е до 31.10.2014г. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ е 30 000 000 лева, като кандидатите могат да подават предложения с минимален размер 80 000 лева и максимален размер: 250 000 лева, от които безвъзмездната финансова помощ може да бъде до 100 % от всички допустими разходи по проекта. Допустими целеви групи на социалната услуга са безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Допустими като целева група само за наемане като персонал в звеното или центъра; лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, в т.ч. и деца; възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. Пълната информация за операцията е публикувана на www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=19&s1=41&s2=117&s3=320&ss=1167&selid=1167. На срещата представители на Агенция за социално подпомагане-София дадоха разяснения на представители на Регионална дирекция „Социално подпомагане“-Благоевград, Дирекциите „Социално подпомагане“ и общинските администрации от областта относно изготвяне на проектните предложения за кандидатстване по схемата. Представителите на териториалните структури от своя страна отправиха питания към експертите от АСП във връзка с възникнали конкретни въпроси и трудности при планиране на бъдещите социални услуги.

   

0 коментарa

Виж още