Нов проект спечели Община Стара Загора

Нов проект спечели Община Стара Загора

Община Стара Загора в партньорство с Департамент Ла Дром, Франция; Община Лариса, Гърция и Община Сливен, България спечели Проект „ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИЗЪМ” на обща стойност 276 350,00 лева и срок за реализация 18 месеца. Проектът бе подаден на 30 октомври 2008 г. и одобрен на 11 март 2009 г. Финансирането е от Оперативна програма Регионално Развитие BG161PO001/4.2-01/2008 “Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на добри практики”, Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.2: „Междурегионално сътрудничество” С реализирането му се цели осъществяване обмен на добри практики, иновативни подходи и знания между общините-партньори за повишаване на регионалния туристически потенциал и насърчаване на местното развитие с помощта на най-актуалните ИКТ. Другите цели, които си е поставил екипа на проекта са: • Разширяване на административния капацитет за формиране и реализация на ефективни политики в областта на туризма; • Актуализиране на Общинската Стратегия за развитие на туризма в община Стара Загора 2006-2013 на основата на препоръки и анализи от страна на партньорите; • Разкриване на туристическия потенциал на региони без утвърден и развит масов туризъм; • Създаване на условия за нови икономически дейности чрез популяризация на специфичните за съответните общини туристически продукти с по-висока стойност; • Изграждане на модерна информационна работна електронна среда за интензифициране на взаимодействията между всички активни субекти в сферата на туризма; • Създаване на условия на равнопоставеност и достъпност на всички участници в туристическия бизнес чрез формиране на знания и умения за работа с новите електронни инструменти и в една взаимосвързана цялостна система. Дейностите, заложени в проекта са : • Проучване на добри практики и иновации в Европейския съюз (в Интернет пространството); • Идентифициране и документиране на туристическите атракции, продукти и услуги на проектната територия и тяхната цифровизация; иницииране на пилотни модели за алтернативен туризъм; • Учебни посещения в партньорските общини; • Разработване на електронна платформа; • Обучение на потребителите за работа с новосъздадените електронни инструменти; • Провеждане на информационни кампании. Очакваните резултати от реализацията на проекта: • Разкрит и стимулиран туристически потенциал на наши региони без утвърден и развит масов туризъм; • Създадени условия за нови икономически дейности чрез популяризация на специфични за съответната община туристически продукти с по-висока стойност; • Повишени умения и обогатен опит на експертите от местните власти, включени в проекта, в областта на местното развитие и междурегионалното сътрудничество; • Създадени условия за равнопоставеност и достъпност на всички участници в туристическия бизнес чрез формиране на знания и умения за работа с електронни инструменти; • Изградена модерна информационна електронна среда за интензифициране на взаимодействията между всички активни субекти в сферата на туризма.

   

0 коментарa

Виж още