Национална агенция за приходите обявява конкурс

Национална агенция за приходите обявява конкурс

Териториална дирекция на Национална агенция за приходите София, ул. „Аксаков” № 21 обявява конкурс за 2 /две/ / щатни бройки от длъжността „главен инспектор по приходите“ и 1 /една/ щатна бройка от длъжността „старши юрисконсулт” в отдел „Продажби“. Изисквания от кандидатите за длъжността: да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител; образование: за длъжността „главен инспектор по приходите” – висше, бакалавър; за длъжността „старши юрисконсулт” – висше, магистър. професионален опит: за длъжността „главен инспектор по приходите” – с 4 /четири/ години или придобит ІІІ младши ранг; за длъжността „старши юрисконсулт” – с 3 /три/ години или придобит IV младши ранг. Допълнителни изисквания, носещи предимство: компютърни умения – много добро познаване и ползване на основните приложения на Microsoft Office; Начин за провеждане на конкурса: тест за установяване на професионални знания и умения – ще включва въпроси от областта на Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Закон за Националната агенция за приходите, Закон за Държавния служител, Закон за администрацията, Закон за административните нарушения и наказания и интервю-събеседване Необходимите документи: заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители /НПКДС/; декларация от лицето по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС; копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /оригинал на нотариално заверено пълномощно/ в 14-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на ТД на НАП гр.София, ул. „Аксаков” № 21, ІІ-ри етаж – деловодство, стая № 1, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 17:00 часа. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на входа на ТД на НАП София и официалната страница на НАП. Описание на длъжността: „главен инспектор по приходите“: Осъществява дейности по приемане, съхранение, управление и продажби на конфискувани, отнети и изоставени в полза на държавата вещи и придобити такива от държавата в производства по несъстоятелност, в съответствие със законовите изисквания и утвърдените процедури на функция „Продажби”, на съответните заповеди, указания, правила, издадени от изпълнителния директор на НАП, както и на всички други относими вътрешно-административни актове; Проверява документите по постъпилите преписки за съответствие на данните за „отнетите” в полза на държавата вещи, съдържащи се във всеки един от тях (съдебен акт, наказателно постановление и митнически манифест) и при наличие на несъответствие - своевременно изисква от компетентните органи информация и документи, както и инициира поправки в същите и/или издаването на нови документи; Предприема действия за пълното идентифициране на вещите и пълното документално обезпечаване на преписките; Изготвя проекти на документи и актове, качествено и в срок, в съответствие със законовите изисквания и утвърдените процедури на функция „Продажби”, на съответните заповеди, указания, правила, издадени от изпълнителния директор на НАП, както и на всички други относими вътрешно-административни актове. „старши юрисконсулт“: Консултира служителите от отделите/ИРМ Продажби по въпроси, свързани с прилагане на относимото законодателство, утвърдените процедури на функция „Продажби” и на всички други относими вътрешно-административни актове; Осъществява контрол за законосъобразност за отдел „Продажби” – прави проверка за законосъобразното изготвяне на документите, с оглед законосъобразното изпълнение на дейностите по приемане, съхранение, управление и продажби на конфискувани, отнети и изоставени в полза на държавата вещи и придобити такива от държавата в производства по несъстоятелност и съгласува проекти на документи, подготвя становища и анализи, дава мнения и препоръки, свързани с дейността - при възложена задача или по лична инициатива, дава предложения за събиране на допълнителна информация и/или домотивиране на актовете; Осъществява оперативни действия – действия по приемане и продажба на имущества, в съответствие със законовите изисквания и утвърдените от изпълнителния директор вътрешно-нормативни актове, осъществява дейност по събиране, обработване и систематизиране на документи и информация, относно приемането, съхранението и продажбата на имуществата; Представлява по пълномощие и при необходимост НАП/МФ пред съдилища и др. компетентни органи по образувани административни и съдебни производства във връзка с публични продажби на конфискувани, отнети и изоставени в полза на държавата вещи и придобити такива от държавата в производства по несъстоятелност. Минималният размер на основната заплата: за длъжността „главен инспектор по приходите” е 670 лв.; за длъжността „старши юрисконсулт“ е 600 лв. Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от: www.nap.bg/ Кандидатите следва да се запознаят с условията на чл. 9 от Закона за Националната агенция за приходите, които са необходими предпоставки за

   

0 коментарa

Виж още