Мария Нейкова проведе заседание на Областния консултативен съвет по въпроси за влиянието на екологичните фактори върху населението

Мария Нейкова  проведе заседание на Областния консултативен съвет по въпроси за влиянието на екологичните фактори върху населението

Вчера-23 март под ръководството на Областният управител Мария Нейкова се проведе заседание на Областния консултативен съвет по въпроси за влиянието на екологичните фактори върху населението Припомняме, че през 2005 година по настояване на областния управител Мария Нейкова и благодарение на подкрепата на Министъра на здравеопазването бе реализирана Програма за скрининг на детското население по белодробни болести от общините Раднево и Гълъбово. Резултатите и анализите от прегледите на децата и подрастващите във възрастовата група от 0 до 18 години, както и констатациите, направени от водещи специалисти, доведоха до извода за сериозно влияние на екологичните фактори в региона върху здравето на обхванатото от скрининга население. През 2008 година след настояване на госпожа Нейкова пред министъра на здравеопазването за организационна и финансова подкрепа за реализиране на скрининг за белодробна патология на населението на община Гълъбово и община Раднево, отново бе направено изследване. С Решение №848 от 29.12.2008 г., на основание чл. 33, ал.2 от Закона за здравето, Министерският съвет прие Програма за опазване здравето на населението от замърсяването на околната среда в района на област Стара Загора -2008-2009 година. За обезпечаването на програмата са предвидени 2 400 000 лева, които ще бъдат ползвани за специална апаратура, оборудване на специализирани детски кабинети за болести на дихателната система, скрининг на необхванатото население и други. Средствата ще бъдат осигурени от Министерство на здравеопазването, държавния бюджет, общините и предприятията замърсители. Изпълнението на Програмата, чиито оперативни цели са намаляване замърсяването на околната среда в района и предотвратяване на здравния риск за населението, предизвикан от вредните въздействия на околната среда, ще се осъществява от Областния консултативен съвет. Председател на Съвета е областният управител на област Стара Загора, заместник - председатели са кметовете на общините Стара Загора и Гълъбово. Областният консултативен съвет ще заседава минимум четири пъти в годината, за да разглежда хода и изпълнението на програмата, както и възникнали трудности в организацията или провеждането на определени задачи от нея. Доклад относно проучване и оценка на необходимостта от откриване на пункт за мониторинг на серен диоксид в с. Медникарово и в гр.Раднево изнесе заместник- началникът на РИОСВ – Стара Загора. Той говори и за осигуряването на функционираща система за своевременно уведомяване на обществеността в случаи на превишения на концентрациите на серен и азотен диоксид в градовете Гълъбово, Стара Загора и Раднево. Красимир Костадинов подчерта, че РИОСВ има отличен технически ресурс, който спомага за превенция на замърсяването и при критични ситуации съвместно с Областна администрация, общините и представителите на предприятията реагират реагират много бързо. Представителите на РЦЗ - Стара Загора, докладваха за провеждането на масов скрининг на необхванатите през 2007 г. деца и ученици от гр. Казанлък, както и за резултатите от профилактичните прегледи на възрастното население от общините Стара Загора, Гълъбово и Раднево през 2008 г. Специалистите от РЦЗ изтъкнаха, че данните от последния скрининг все още са в процес на обработка и се очаква да бъдат обобщени в края на месец април. Госпожа Нейкова апелира, ако има предложения относно методиката за провеждането на здравния скрининг, те да бъдат представени в РЦЗ в 10-дневен срок и обяви, че е готова да оглави инициатива, която в партньорство с медиите, РЦЗ и Българския лекарски съюз цели стимулирането на хората да си направят профилактични прегледи.Госпожа Нейкова предложи такава кампания да бъде проведена през месец април.

   

0 коментарa

Виж още