Каса на ВиК - Русе ще има в кметството на кв. "Средна кула"

Каса на ВиК - Русе ще има в кметството на кв. "Средна кула"

Съгласно чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, свободни имоти или части от тях публична общинска собственост (ПОС) могат да се отдават под наем за срок до десет години след решение на ОбС. Предмет на настоящото предложение е част от нежилищен имот ПОС, намиращ се на партерния етаж в сградата на кметство кв.Средна кула за преграждане и обособяване на каса, на „ВиК”ООД за разплащане с клиенти, с площ от 2,50кв.м. Факт е положителното становище на г-жа Гайрева, пълномощник на Кмета в кв.Средна кула. Предстои през март Общински съвет – Русе да даде своето съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от нежилищен имот публична общинска собственост, намиращ се на партерния етаж в сградата на кметство кв.Средна кула, описан в АОС №3782 от 29.11.2001год. за преграждане и обособяване на каса за разплащане с клиенти, с площ от 2,50кв.м. и начална месечна наемна цена – 21,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.9 и раздел ІІ, чл.3, чл.4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет.

   

0 коментарa

Виж още