Започна изграждането на информационна система на медицинската експертиза

Започна изграждането на информационна система на медицинската експертиза

Започна изграждането на електронна информационна система на медицинската експертиза. По този начин ще се повиши контрола в системата и ще се улесни проследяването на документите за пациентите, които са кандидатствали в ТЕЛК. Финансирането на системата ще се осъществи по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, проект BG051PO001-6.2.12 „Единна информационна система на медицинската експертиза в България”. Стойността на проекта е 798 хил. лв., а бенефициент е НЕЛК. Изграждането на електронната информационна система трябва да завърши до края на 2012 г. В нея ще бъдат интегрирани Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), Регионалните картотеки за медицински експертиза (РКМЕ) и Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК). По този начин ще има връзка между данните на всички структури и ще се създаде централизиран регистър на гражданите, преминали през ТЕЛК. Това ще даде възможност на пациентите да наблюдават през итернет докъде е стигнало придвижването на документите им за медицинска експертиза. Проектът за изграждане на електронната система предвижда да има връзка и с други заинтересовани институции като НОИ, НЗОК, МТСП и др. Така ще се осъществява по-ефективен контрол, както над дейността на съставите на ТЕЛК и НЕЛК, така и върху финансовите ресурси на НЗОК, които се изразходват за медицински прегледи при освидетелстването в ТЕЛК, и на средствата на НОИ и МТСП, които се дават при отпускането на различни социални придобивки и пенсии за инвалидност. Успоредно с изграждането на регистъра ще се обучат 360 лекари и 250 немедицински лица от системата на медицинската експертиза. Електронизирането на здравната система е един от приоритетите на МЗ. Със средства по ОП „Развитие на човешките ресурси” ще се финансира изграждането на следните електронни услуги: - Интегрирана електронна здравна система МЗ получи 9.7 млн. лв. за изграждането на интегрирана информационна система в здравеопазването. Средствата се предоставят от ЕСФ по схема "Национална здравно-информационна система" на ОП „Развитие на човешките ресурси”, а срокът за реализирането на проекта е 27 месеца. С изграждането на информационната система МЗ има за цел да подобри ефективността и управлението на здравеопазването, а оттам и качеството на предлаганите медицински услуги. Интегрираната информационна система ще дава възможност за по-добър контрол на процесите в здравеопазването чрез обмен на информация в реално време. Чрез нея ще се събират данни за оказаните здравни услуги в страната, броя преминали пациенти, разходите за диагностика и лечение, извършваните скринингови програми. По този начин всеки един медицински преглед или операция ще бъдат отчитани в момента на извършването им. Част от нея е изграждането на електронна рецепта, електронно досие на пациента, което ще залегне и в основата на електронната здравна карта. Освен това електронната система ще свърже информационните системи на НЗОК, НЕЛК, НАП и др. По време на проекта да ползват системата ще бъдат обучени и 1000 здравни служители и 7000 доставчици на здравни услуги. - Регистър на трансфузионната хематологията МЗ получи 550 хил. лв. за изграждането на Национална система по трансфузионна хематология. Информационната система ще свърже Националния център по трансфузионна хематология с четирите регионални центъра, 23-те отделения по трансфузионна хематология и 38-те лаборатории към многопрофилни болници. В нея ще постъпва информация в реално време за наличието и постъпилата кръв от дарители. Това ще даде възможност да се намали брака на кръв, както и риска от инфектирането й. - Информационна система за онкологичните заболявания Тази система ще подпомага ранното откриване на онкологични заболявания и се разработва по проекта „Спри и се прегледай”. В нея ще фигурират всички лечебни заведения, които се занимават с тази дейност, както и пациентите, които ще бъдат поканени за скринингов преглед. Така ще се отсяват рисковите групи и ще се увеличи възможността за откриване на ракови заболявания на ранен етап. които ще се приканват на профилактични прегледи. Регистърът трябва да стартира през 2012 г. - Регистър по акредитацията на лечебните заведения и обучението на медицинския персонал – Регистър на медицински изделия – изграждането му ще струва около 150 хил. лв. В него ще се регисрират всички медицински изделия, заплащани с публични средства. Регистърът ще бъде публичен и ще стои на сайта на ИАЛ. С този проект ще се повиши обществената информираност и ще се подпомогне възможността за контрол при разходването на средствата за медицински изделия. Ще се постигне прозрачност на процесите и избягване на злоупотреби при заплащането на медицинските изделия с обществени средства.

   

0 коментарa

Виж още