Бюджетът за 2012 г. на Община Две могили възлиза на 4 994 515 лева

Бюджетът за 2012 г. на Община Две могили възлиза на 4 994 515 лева

Общински съвет - Две могили прие бюджета на Община Две могили за 2012 година. Той е разработен в съответствие с действащите законови и подзаконови нормативни актове и отразява намеренията на общината за провеждане на комплексна финансова политика през 2012 г. Проектът за бюджет е подчинен на изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., Закона за общинските бюджети, Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. и Указания на Министерството на финансите за съставянето и изпълнението на бюджета на общините за 2012 г. Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се изпълнява в условията на продължаваща финансова криза. Бюджетът за 2012 г. на Община Две могили възлиза на 4 994 515 лева, което е 98.4 % спрямо първоначалния бюджет за 2011 г. и 93 % спрямо отчета за 2011 г. По приходната част на бюджет 2012 г. приходите с държавен характер в размер на 2 375 293 лева и включват обща допълваща субсидия и собствени приходи на училищата. С този бюджет Общината иска да продължи водената до момента данъчна и социална политика. За здравеопазване, социални осигуровки, подпомагане и грижи в бюджета от 4 994 515 лева са предвидени 446 837 лева. Това представлява приблизително 9 % от него. Средствата се формират, както следва: 1. За здравеопазване: 1.1. Издръжка на дейности с държавен характер – 95 011.72 лева; 1.2 Издръжка на дейности с общински характер – 23 681.47 лева; 2. За социални осигуровки, подпомагане и грижи: 1.1. Издръжка на дейности с държавен характер – 166 270.51 лева; 1.2 Издръжка на дейности с общински характер – 142 088.82 лева; 1.3. Дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 25 107.50 лева. За какво са предвидени тези средства: 1. За издръжката на Детската ясла – 40 521 лева, от които: 1.1. Държавното финасиране (заплати и осигуровки) – 35 191 лева; 1.2. Издръжка от местни приходи – 5 330 лева. 2. За училищно и детско здравеопазване – 56 121 лева, от които: 2.1. Държавното финасиране (заплати и осигуровки) – 31 632 лева; 2.2. Държавното финасиране (издръжка кабинети) – 13 350 лева; 2.3. Текущ ремонт медицински кабинети – 11 139 лева. 3. Други дейности по здравеопазването – 7 500 лева, от които: 3.1. Издръжка от местни приходи – 4 000 лева; 3.2. Текущ ремонт за Здравните служби в село Острица и село Каран Върбовка – 3 500 лева. 4. ЦНСТ – 123 825 лева, от които: 4.1. Държавното финасиране – 108 825 лева; 4.2. Дофинансиране с местни дейности – 15 000 лева. 5. Защитено жилище – 68 960 лева, от които: 5.1. Държавното финасиране – 58 960 лева; 5.2. Дофинансиране с местни дейности – 10 000 лева. 6. Домашен социален патронаж – 140 460 лева, който изцяло са от местни дейности. 7. Клубовете на пенсионера и инвалида – 7 870 лева. 8. Програми за временна заетост – 1 580 лева. Отделно има предвидени 10 000 лева за разпределение по Решение на Общинския съвет.

   

0 коментарa

Виж още