Българската икономика през 2011 г. – предизвикателства, възможности, стратегии

Българската икономика през 2011 г. – предизвикателства, възможности, стратегии

„Варненска област има добра перспектива за развитие, което е предпоставка за инвеститорите да развиват бизнес тук”, заяви областният управител Данчо Симеонов по време на икономическия форум „Българската икономика през 2011 г. – предизвикателства, възможности, стратегии”, който се проведе във Варна с участието на икономисти, експерти от банковия сектор и представители на бизнеса. В представянето на Варненска област от гледна точка на инвестициите областният управител Данчо Симеонов сподели, че за 2010 г. те възлизат на над 1,35 млрд. лв., като очакванията са за ръст през тази година. „Само в разширяването на ветрогенераторния парк край Суворово ще бъдат вложени над 60 млн. лв., от доковете на Варненската корабостроителница излязоха два кораба за около 100 млн. лв., а за СОК „Камчия” правителството на Москва е гласувало 42 млн. долара”, добави Симеонов и подчерта, че всичко това говори за добър инвестиционен климат във Варненска област. Перспективите за развитие в близко бъдеще според Данчо Симеонов са изграждането на четирилентов път по направлението Варна – Добрич –Дуранкулак, изграждането на двойна жп линия Варна – Русе за по-бързо транспортиране на товарите от Пристанище Варна за Западна Европа, разширяване на варненското пристанище, изграждането на голям логистичен парк в района на Варненското езеро, което ще превърне Варна в още по-важен транспортен и комуникационен център не само в България, но и в Източна Европа. В подкрепа на казаното се изказаха банкови експерти, според които финансовата дисциплина и стабилността в страната благоприятстват реализирането на подобни големи проекти, още повече, че се наблюдава повишено търсене на кредити от частни лица и фирми. А това, твърдят експертите, е добър знак за излизане от цикъла на бавното икономическо развитие. Част от този „знак” са желанието от големи фирми за придвижване на важни проекти и повишените нива на българския износ заради по-голямото търсене на българските стоки. Банкерите смятат, че износът е много важен за постигане на икономическата стабилност в страната. По време на форума бе отчетливо заявено, че благодарение на тази стабилност кредитната агенция „Муудис” е повишила кредитния рейтинг на България, което автоматично води до подобряване на общия бизнес климат. Икономисти, банкери и анализатори смятат, че съотношението „Дълг – БВП” у нас е отлично – публичният дълг е под 15 процента от БВП, а бюджетния дефицит – по-нисък от 3 на сто. За сравнение в Гърция държавния дълг е 140% от БВП, в Италия 120 на сто, Португалия 100%. Най-ниско е нивото в Германия – под 60%. Погледнато в глобален мащаб очакванията са, че в САЩ, от където тръгна световната икономическа криза през 2007 г. и година по-късно бе пренесена в Европа, ниските лихвени нива ще се запазят до 2013 година и ще продължат операциите по увеличаване на паричното предлагане. Прогнозите за Еврозоната са свързани с инфлация по-голяма от 2 процента, запазване на текущите лихвени проценти или повишаването им, продължаване на програмите за финансова помощ на Гърция и отпускането на нов транш за южната ни съседка, отписване на 50% от гръцкия облигационен държавен дълг. Във връзка със „Стратегия 2020” участниците във форума бяха запознати със стратегическите отрасли-двигатели на българската икономика – селско стопанство, възобновяеми енергийни източници, туризъм, развитие и новите технологии. Сред най-добре позиционираните в икономическо отношение отрасли са добивната и хранително-вкусовата промишленост, производството на тютюневи изделия, туризма, транспорта, телекомуникационния сектор, петролните продукти, търговията с МПС и резервни части. Сред добре представените отрасли е химическата промишленост, в който Варненска област има сериозен принос и селското стопанство. За разлика от преди няколко години, когато строителството бе структуроопределящ отрасъл, сега, според експертите, то е сред нестабилно позиционираните отрасли наред с търговията на едро и дребно, недвижимите имоти, производството на мебели и текстил.

   

0 коментарa

Виж още