Броят на заетите лица на възраст 15-64 навършени години, обичайно живеещи на територията на община Бяла, е 4194

Броят на заетите лица на възраст 15-64 навършени години, обичайно живеещи на територията на община Бяла, е 4194

Към 1.02.2011 година броят на заетите лица на възраст 15-64 навършени години, обичайно живеещи на територията на община Бяла, е 4194. Те представляват 87% от икономически активните лица в същата възрастова група. Работещите мъже са 2208, а жените- 1986. Разпределението на заетите лица по местоживеене показва, че в град Бяла живеят 3325 работещи или 8 от всеки 10 лица, посочили заетост. 78.4% от ангажираните мъже и 80.2% от жените формират градско население. Съотношението по пол на работещите се установява средно на 90 жени на 100 мъже, като за град Бяла е с 2 жени повече, а за 10-те села на общината е 83 жени на 100 мъже. От общия брой на заетите лица, реално работещите в населени места в състава й, са 3959. Мъжете са 2044, а жените 1915. Заетост в аграрния сектор към 1.02.2011 година са показали 421 лица. Мъжете са 326 или малко над 3/4 от общия брой на заетите в сектора. 178 лица, ангажирани в сферата на селското, горското и рибно стопанство, живеят в селата на общината. Работещите в сектора в административно-териториалните граници на общината са 407. От тях 57 или всяко 7-мо лице мигрират между населените места на общината с цел работа. Броят на мъжете, показали трудова мобилност, е 46 и надвишава този на жените 4 пъти. Извън община Бяла, но в границите на област Русе, се трудят общо 7 лица. Преобладават мъжете и жените, пътуващи, за да работят на територията на община Ценово. Извън границите на областта заетост в аграрния сектор са посочили 7 лица. Това съобщи днес директорът на ТБ на НСИ - Русе Галина Ханджиева.

   

0 коментарa

Виж още