Агенцията по заетостта организира инфоден, по схема за насърчаване на заетостта

Агенцията по заетостта организира инфоден, по схема за насърчаване на заетостта

Агенцията по заетостта организира информационен ден за разясняване на основните моменти и възможностите за кандидатстване с проекти по схемата “Квалификационни услуги и и насърчаване на заетостта”. Тя е в рамките на приоритетна ос 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването” от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Събитието ще се проведе от 13,00 до 15,00 часа в конферентната зала на хотел “Космополитън”. В работната среща са поканени работодатели, обучаващи организации, образователни институции, социално-икономически партньори, които могат да кандидатстват с проекти по тази програма за безвъзмездна финансова помощ. Поканени са също и представители на местната власт, медиите и други заинтересовани страни от областите Русе, Разград, Силистра и Търговище. Целите на схемата “Квалификационни услуги и и насърчаване на заетостта” са свързани с: повишаването на конкурентоспособността на лица, регистрирани като безработни в ДБТ, посредством обучение за придобиване или повишаване на тяхната професионална квалификация и осигуряване на възможност за производствен стаж по специалността, като приоритетно ще се насърчава включването на лица от уязвимите групи на пазара на труда - младежи до 29 години; жени, отсъствали дълго време от работа поради майчинство/отглеждане на дете; лица с увреждания; неактивни лица (включват се след регистрация в ДБТ). Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Дейностите, които ще получат подкрепа, включват: - Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация съгласно Списъка на професиите до не по-висока от трета степен на професионална квалификация; - Осигуряване на възможност за стажуване при работодател за срок от три месеца на успешно приключилите курса на обучение. Общият бюджет на схемата “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”, която официално стартира от 17 януари т.г., е в размер на 35 млн. лева. Краен срок за представяне на проектните предложения: не по-късно от 16.30 часа на 30 април 2012 г., във всички дирекции “Бюро по труда” в областните градове. (По тази схема за първи път се предоставя възможността кандидатите да изберат и още един начин за подаване на проектните си предложения – електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН). За повече информация: Всички дирекции “Бюро по труда” и 9-те дирекции “Регионална служба по заетостта” в страната. Координати на тези дирекции и пълният комплект Насоки за кандидатстване и формуляри са публикувани на интернет страницата на Агенцията по заетостта по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” - www.az.government.bg/OPHR

   

0 коментарa

Виж още