180 общини могат да останат без площадки за рециклиране на метали

180 общини могат да останат без площадки за рециклиране на метали

Близо 180 общини са застрашени да останат без площадки за събиране и рециклиране на черни и цветни метали след 15 февруари. Причината за това е, че те нямат актуален действащ общ устройствен план /ОУП/, който се изисква след промените в Закона за управление на отпадъците. Само в 87 общини, които имат такива планове за цялата община или за част от нея, фирмите, които търгуват с черни и цветни метали, ще могат да продължат работата си и ще имат право да откриват нови площадки. Металните отпадъци от цялата страна ще могат да се събират и рециклират само на лицензираните площадки там. Разпоредбите предвиждат още дейностите с отпадъци от черни и цветни метали да се извършват само на площадки, разположени на територии, определени с общи устройствени планове за производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. Общините трябва да изработят ОУП и ясно да се дефинират зоните за отпадъци, както и да минат екологична оценка, защото това е изключително важна тема и трябва да бъде разгледана от всички гледни точки. По време на разглеждането на проекта за ОУП в София беше направена именно екологична оценка. След това за всяка една от площадките беше активиран подробен устройствен план съгласно наредбите на екоминистерството. Това заяви заместник-кметът на Столична община по направление „Зелена система, екология и земеползване“ Мария Бояджийска. Според експерти промените в нормативите противоречат на разпоредбите на Закона за устройството на територията /ЗУТ/, който според тях допуска в определени случаи подборният устройствен план да изпълнява същата роля както общия устройствен план на населеното място. Това по своята същност създава условия за порочна практика по прилагане на законови разпоредби и способства за административен произвол. Отговорността за изработването на общ устройствен план е изцяло в правомощията на общинските власти. Бизнесът няма никакви лостове за въздействие на този процес. В същото време именно фирмите са наказвани с най-тежки санкции, като им се отказва възможността да работят, защото общините нямат общ устройствен план, коментира Иво Георгиев -председател на Гражданската инициатива на търговците на черни и цветни метали и тяхното рециклиране. Според него съгласно готвените промени близо 80% от изградени вече площадки на територията на общини, които нямат ОУП, трябва да бъдат закрити, което от своя страна означава, че и направените инвестиции в тях ще бъдат безвъзвратно изгубени. Градоустройственият план на община Хасково например е приет през 1979 г. и е изтекъл през 2000 г., без след това да е актуализиран. Така 16 фирми, работещи там, не могат да представят документите, изисквани по закона, е становището на Българската стопанска камара /БСК/. Всички резки движения не могат да бъдат приветствани. В същото време позицията на държавата може да бъде разбрана в посока да вкара ред в този бранш, за да се ограничат кражбите и да се пресече дейността на сивия сектор, коментира Филип Алексиев - изпълнителен директор на „Мак метал холдинг“ АД. Според него всичко това не е приемливо за обществото, но и за самия бранш и фирмите, които се занимават със събиране и рециклиране на отпадъци. Едни недостатъчно премислени мерки по-скоро биха навредили на легалния бизнес. От една страна, тези фирми дават огромен брой работни места, от друга страна, рециклирането, втората употреба на вторични суровини, е много по-икономически ефективно, посочи Алексиев. По думите му, трябва да се намери компромис от гледна точка на това, че във всяка една община и населено място, където населението и бизнесът генерират отпадъци, трябва да бъде дадена адекватна възможност тези отпадъци да бъдат събирани, рециклирани и повторно употребявани. По информация от Гинка Чавдарова -изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България, при последното гледане на законопроекта в НС министър Нона Караджова е казала, че предложението за отпадане на спорния текст е прието. Съществуването и дейността на площадки за събиране и рециклиране на черни и цветни метали не е е свързано с наличието или неналичието на устройствени планове, текстът е по-различен, но какъв е окончателният вариант, ние не знаем, защото още се дебатира в НС, коментира още Чавдарова. По информация от Гражданската инициатива на търговците на черни и цветни метали и тяхното рециклиране, фирмите членове ще сезират Европейския съд по правата на човека в Страсбург за нарушаване на правото на собственост, което е защитено от Конвенцията и протоколите към нея. Стана ясно, че те ще настояват и за финансово обезщетение от държавата за направените инвестиции по места. Очаква се също така и произнасяне на Конституционния съд по искане на 58 депутати от НС за установяване на противоконституционност и несъответствие с международни договори, по които България е страна. Става дума за чл. 13а, ал. 3 и чл. 54, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и параграфи 17 и 18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗУО.

   

0 коментарa

Виж още