1300 нови студенти приема Тракийският университет

1300 нови студенти приема Тракийският университет

1300 нови студенти ще бъдат приети в Тракийския университет за учебната 2009/2010 г., съобщи проф. Кина Сивкова, заместник-ректор по учебната част. Бройка-та е почти колкото за миналата година. От 19 март 2009 г. започва приемането на документи за предварителните кандидатс-тудентски изпити, които ще се проведат на 11 и 25 април т.г. Те ще бъдат за всички специалности, с изключение на хуманна и ветеринарна медицина. Специалностите в Тракийския университет са 25, от които две са нови. Това са "Биз-нес-икономика" за Стопанския факултет и "Рибовъдство и аквакултури" за Аграрния факултет. За редовните кандидатстудентски изпити документите се приемат от 15 юни до 7 юли т.г. С изключение на специалност "медицина", за всички останали 24 специалности уни-верситетът приема резултатите от държавните зрелостни изпити на кандидат-студенти-те. Таксите за обучение условно се разделят на две групи. Едната запазва миналогодиш-ните размери. Това са главно специалностите в Аграрния факултет. При другата група има повишение между 12 и 17%. Най-ниска е таксата за педагогическите и стопански-те науки - 288 лв. годишно. Таксата се формира като 30% от държавната издръжка за един студент. Педагогичес-ките и икономическите специалности имат коефициент 1. В същото време за хуманна медицина таксата може да бъде 2715 лв., но при сегашната финансова криза това е не-възможно и затова предложението е за 950 лв., а за ветеринарна медицина - 840 лв. Агресивна, в най-добрия смисъл на понятието, ще бъде кандидатстудентската кампа-ния на Тракийския университет, каза проф. Сивкова. Тя стартира с много голям успех в Кандидат-студентската борса в София. Участваме във всички кандидатстудентски борси в страната. Изпратени са над 800 писма до всички средни училища в страната, до бюрата по труда и навсякъде, където вероятно ще има потребители на предлаганите специалности. През юли ще бъдат проведени всички конкурсни изпити и направени класациите. Писмените работи се проявяват електронно, при пълно елиминиране на субективния фактор. Системата проверява 400 работи за 20 минути. Освен високото ниво на преподавателите, прекрасната материална база, възможност за научна работа, университетът предлага 100% ползване на студентските общежития. От настоящата година 90% от студентите ще получават стипендии.

   

0 коментарa

Виж още