ТЕЦ „AES Гълъбово” е направила всички необходими инвестиции в изпълнение на екологичните стандарти

ТЕЦ „AES Гълъбово” е направила всички необходими инвестиции в изпълнение на екологичните стандарти

ТЕЦ „AES Гълъбово” е направила всички необходими инвестиции в сероочистващи инсталации и подобряване на технологиите за намаляване изхвърлянето на вредни газове в атмосферата. Топлоцентралата спазва напълно Директивата за големите горивни инсталации на Европейския съюз. (Directive 2001/80/EC on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants). Като най-нова и модерна мощност от своя клас в България, ТЕЦ „AES Гълъбово” прилага в производствения си процес най-добрите световни технологии, които гарантират оптималното управление на водите, качеството на въздуха и безопасното съхранение на отпадъците, опазването на почвите и подземните води в пълно съответствие с изискванията на Директивите на Европейския съюз, Световната банка и националното законодателство. Централата е проектирана при емисионни норми на серен диоксид (SO2) до 400 mg/Nm3 и степен на сероочистване над 95 %, азотни окиси (NOx) до 200 mg/Nm3 и прах до 30mg/Nm3. Съгласно технологичния процес, в ТЕЦ „AES Гълъбово“ не съществува възможност за т.нар. байпас (заобикаляне) на сероочистващите инсталации и димните газове се изпускат в атмосферата само след като са преминали през тях. Така при евентуално спиране на сероочистването в топлоцентралата, електропроизводството се изключва автоматично. Тази мярка гарантира невъзможност за работа без пречистване на димните газови и осигурява опазване на въздуха от замърсяване със серен диоксид. Така ТЕЦ „AES Гълъбово” постига над 95% ефективност на сероочистващите инсталации и по никакъв начин не надхвърля определената й квота емисии. В допълнение, всички прахообразни материали (варовик, вар, натриев карбонат) и отпадъци (летяща пепел, гипс) се съхраняват в силози, оборудвани с обезпрашителни системи. Димните газове се пречистват от серния диоксид и прах и се изпускат през охладителната кула на топлоцентралата, като мерките за предотвратяване на запрашването отговарят на най-строгите изисквания на световните стандарти.

   

0 коментарa

Виж още