С допълненията в ЗУТ се забранява промяна предназначението на съществуващи паркинги и гаражи

С допълненията в ЗУТ се забранява промяна предназначението на съществуващи паркинги и гаражи

Министерският съвет прие днес, 26 март 2009 г., внесения от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщи МРРБ. С допълненията в ЗУТ ще се забрани да се променя предназначението на подземните и надземните паркинги и гаражи в съществуващите сгради. Целта е да се подпомогне организацията за паркиране и движението в големите градове, където ситуацията е изключително сложна. Друго предложение на правителството е строителството на нови сгради да се разрешава само, ако с инвестиционните проекти се осигуряват необходимите места за паркиране в границите на урегулирания поземлен имот. С измененията се прецизират и текстовете, свързани с предназначението на поземлените имоти, с основните правила и нормативи за тяхното урегулиране и застрояване. Отпада изискването за одобряване на инвестиционните проекти от главния архитект, областния управител или министъра на регионалното развитие и благоустройството. Те ще ги съгласуват, след като се извърши проверка на съответствието им с предвижданията на подробния устройствен план, правилата и нормативите за застрояване. Целта е да се разграничат задълженията на административния орган, издаващ разрешението за строеж и на консултанта като независима страна, различна от проектанта, която трябва да прегледа и оцени изработения инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите и другите нормативни изисквания. Цялостната оценка за съответствието на проектите ще се извършва от консултант за строежите от първа до пета категория. Прецизират се изискванията за разстоянието между жилищните сгради. В момента то трябва да е по-голямо или равно на височината на жилищните сгради през улица. Предложението е разстоянието да бъде по-голямо или равно на височината на постройката, разположена откъм по-благоприятната посока за ослънчаване. В проектозакона е дадено определение за големината на градовете според броя на населението. Много големи са градовете с над 200 хил. жители, големи – от 100 хил. до 200 хил. души, средни – от 30 хил. до 100 хил., малки – от 10 хил. до 30 хил. и много малки градове – до 10 хил. жители. Сградите за обществено обслужване в центровете на много големите, големите и средните градове нямат ограничения към височината, но задължително трябва да се спазят изискуеми отстояния от жилищни сгради, детски и лечебни заведения. В тези случаи, при сгради с височина над 45 м, виза за индивидуално проектиране ще се издава въз основа на работен устройствен план, одобрен от общинския съвет. Друго предложение за промяна в ЗУТ е свързано с административния контрол по устройството на територията и строителството. Предлага се ясно разграничаване на правомощията на общинските администрации и на органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и премахване на сегашното дублиране на функциите. Общинските администрации ще упражняват пълен контрол върху строежите – спиране и забрана ползването на строежи, премахване на незаконни строежи, въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта, пета и шеста категория. Административният контрол, извършван от ДНСК, ще се запази за строежите от първа, втора и трета категория. С измененията в закона се предвижда лицензионният режим за консултантите в строителството да бъде заменен с регистрационен. Той ще се извършва от началника на ДНСК.

   

0 коментарa

Виж още