Стартира нов проект на Община Казанлък в сферата на образованието

Стартира нов проект на Община Казанлък в сферата на образованието

Община Казанлък спечели проект "Подобни и различни – обичаи и традиции за изграждане на регионална, национална и европейска идентичност" по програма „Коменски“. Изпълнението на дейностите по него стартират през есента, след подписване на договора. През м.февруари 2013 г. Община Казанлък кандидатства за участие в Регионално партньорство по секторна програма „Коменски” на Програма „Учене през целия живот”. През м. юли разработеният от отдел „Хуманитарни дейности”, функция „Образование” в Община Казанлък проект беше одобрен за финансиране. Темата е "Подобни и различни – обичаи и традиции за изграждане на регионална, национална и европейска идентичност", бюджетът на проекта е в размер на 44 980,32 евро, от които 38 735,24 евро от Програмата „Учене през целия живот” и 6245,08 евро собствено участие. Международен партньор на Община Казанлък е Община Koчешин, Полша, като в изпълнение на дейностите (от есента на 2013 г. до лятото на 2015 г.) активно ще се включат партньори и от България - ОУ “Св. Паисий Хилендарски”, гр. Казанлък и СНЦ „С грижа за децата до седем”. Регионалните партньорства дават възможност на местни образователни власти от два региона, намиращи се в две страни, участващи в Програмата „Учене през целия живот”, да работят заедно по една или повече теми от взаимен интерес в сътрудничество с училища и други организации, участващи в образователния процес. Тези партньорства по секторна програма „Коменски” целят да подпомагат участващите региони да развиват и обменят добри практики, да разработват средства за устойчиво трансгранично сътрудничество, с цел засилване на европейското измерение в училищното образование, както и да помогнат на партньорските региони да подобрят образованието, предлагано от тях на младите хора. Проектът "Подобни и различни – обичаи и традиции за изграждане на регионална, национална и европейска идентичност" има три основни цели: - съхраняване на старите фолклорни традиции и обичаи в региона и да напомни на младото поколение за тях. В епохата на глобализацията все повече и повече млади хора губят своята връзка с наследството от миналото. - децата и учениците да научат повече за подобни традиции и обичаи от партньорския регион. Това ще им даде възможност да ги сравнят и да намерят общи европейски корени, както и да открият различията и да намерят своята уникална идентичност. - подобряване на сътрудничеството между институциите на местно ниво. Участници в проекта ще бъдат училища, местнa власт и сдружения, съхраняващи традициите в различни форми (занаятчийство, готварство, чествания на различни събития). Те ще участват в празнуването на традиционни обичаи, свързани с Великден, Коледа, Сирни Заговезни, Ден на Вси светии и други чествания в община Кочешин и в община Казанлък, съществуващи сега и в миналото. Крайни продукти на съвместната работа ще бъде CD с народни празнувания, готварска книга с местни ястия, туристическо ръководството на партньорските региони и учебни планове за бъдещи уроци, свързани със запазване на полските и българските традиции. Чрез този проект голяма част от младите хора ще научат много за почти забравените обичаи на техните баби и дядовци и ще бъдат в състояние да подновят контактите си с по-възрастното поколение, като използват неговите знания и опит. Възрастните хора ще могат да участват в социалния живот на общината, насърчени от своите деца. За тях ще бъде интересно да участват или дори да сътрудничат в организацията на стари традиционни обичаи, тясно свързани с мястото, където живеят. Местните институции, чрез участието си в проекта, ще подобрят своите умения да си сътрудничат ефективно и с положителна нагласа, тъй като темата на проекта предизвиква положителни чувства в хората.

   

0 коментарa

Виж още