Русе на фаталното 13 място по заплати

Русе на фаталното 13 място по заплати

Всички сме свидетели, че за последните една-две години много хора останаха без работа. Ако се замислим само колко магазинчета и заведения в центъра на Русе са затворени, ще ни стане ясно и колко хора са останали на улицата. Икономиката на Русе я няма никаква. Това не пречи обаче на националната стъкмистика да изкарва едни доста обнадеждаващи данни. Ето ги и тях. По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) към края на юни 2012 г. списъчният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 67.6 хиляди. Спрямо края на март тази година наетите нарастват с 4.4%, а в сравнение със същия период на предходната година (юни 2011 г.) увеличението е с 1.4%. Към края на юни 2012 г. в обществения сектор на област Русе работят 14.7 хил. наети, а в частния сектор 52.9 хил. или 78.2% от всички наети лица в областта. Спрямо края на първо тримесечие на 2012 г. наетите лица в обществения сектор нарастват с 1.6%, а в частния сектор с 5.2%. В сектора на услугите към края на юни 2012 г. работят 34.5 хил. (51.0%) от наетите лица, в индустрията - 30.0 хил. (44.4%), а в селското, горското и рибното стопанство - 3.1 хил. (4.6%). В сектора на услугите най-голям относителен дял има икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - 31.0% от всички наети в сектора. Спрямо края на предходното тримесечие на 2012 г. броят на наетите в тази дейност нараства със 7.5%, а в сравнение с края на юни 2011 г. е регистриран ръст със 7.7%. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (25.7 хил.) дават облика на 85.6% от общия брой на наетите в икономически сектор „Индустрия”. Спрямо края на март 2012 г. наетите в дейност „Преработваща промишленост“ нарастват с 4.4%, а в сравнение със същия период на предходната година със 7.0%. През второто тримесечие на 2012 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономиката на област Русе е 588 лв. или със 170 лв. под средната за страната (758 лева). Спрямо предходното тримесечие е регистриран ръст с 4.1%, а в сравнение с второ тримесечие на 2011 г. увеличението е с 15 лева или с 2.6%. По размер на средната заплата, Русе заема 13 позиция сред областите в страната, като най-високо е заплащането в областите: София (столица) - 1 031 лв., Стара Загора - 808 лв. и Враца - 801 лева. В обществения сектор на икономиката на област Русе средната работна заплата през второто тримесечие на 2012 г. е 691 лв., а в частния сектор съответно 558 лева. В сравнение с първото тримесечие на годината увеличението на средната заплата е съответно с 4.5% за обществения сектор и с 3.9% за частния сектор. Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2012 г. са получили наетите лица в икономически дейности: „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 179 лв.; „Финансови и застрахователни дейности” - 807 лв., и „Хуманно здравеопазване и социална работа” - 799 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Административни и спомагателни дейности” - 380 лв.; „Хотелиерство и ресторантьорство” - 384 лв. и „Строителство“ – 454 лева. Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД - 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

   

0 коментарa

Виж още