Проверени са площадките за черни и цветни метали за привеждане в съответствие с новия Закон за управление на отпадъците

Проверени са площадките за черни и цветни метали за привеждане в съответствие с новия Закон за управление на отпадъците

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха проверки на 28 площадки, собственост на 15 фирми за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в областите Русе, Разград и Силистра. За тези площадки собствениците не са подали заявления и не би следвало да се извършват дейности по третиране на отпадъци. В 19 пункта, които не отговарят на изискванията на ЗУО* не се извършва дейност. Минимални количества отпадъци от черни и цветни метали са установени на 4 площадки в гр. Русе, с. Червена вода, с. Нов град, (област Русе) и гр. Кубрат. На собствениците им са дадени предписания до края на юли да почистят площадките и да предадат отпадъците на фирми с издадени разрешителни документи. С влизане в сила на новия Закон за управление на отпадъците протекоха процеси по привеждане в съответствие на площадките за търговия с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), пунктовете за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕЕО) и за негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА). До края на месец май РИОСВ-Русе е издала 77 Разрешителни документа за дейности с отпадъци и 89 регистрационни документа.

   

0 коментарa

Виж още