Общият среден доход на лице е нарастнал с 9.2 %

Общият среден доход на лице е нарастнал с 9.2 %

Общият доход средно на лице от домакинство през март 2009 г. е 287.37 лв. и спрямо същият месец на 2008 г. нараства с 9.2%, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). Основната част от този доход на домакинствата се формира от получаваната работна заплата и пенсии. Техният относителен дял в общия доход за месеца е 81.7%. Общото за тях е, че в абсолютна стойност продължава тенденцията на увеличение, която се наблюдаваше и при направените сравнителни анализи за предходните два месеца на тази година. Наблюдава се известно изменение в структурата на общия доход по отношение на източниците, които го формират, както следва: На първо място работната заплата, като основен източник на доход на домакинствата, нараства и достига 157.51 лв. средно на лице от домакинството, което е с 9.3% повече спрямо същия месец на миналата година. Вторият по значение източник на доходи за българските домакинства са доходите от пенсии. Относителният им дял в общия доход се увеличава с 2.9 процентни пункта и съставляват 26.9% от него. За сравняваните едноименни месеци доходите от пенсии нарастват – от 63.26 лв. на 77.22 лв. средно на лице от домакинство или с 22.1%. През март 2009 година доходите от самостоятелна заетост намаляват несъществено спрямо същия месец на изминалата година - с 1.3%, като достигат до 14.89 лв. средно на лице от домакинство. Техният относителен дял в общия доход също намалява - с 1.3 процентни пункта и заемат 5.2% от неговата структура. Други доходи от социално осигуряване и социални помощи през март 2009 г. имат сравнително малко значение за формирането на общият доход на домакинствата. Те нарастват за периода с 42.4%, като достигат до 10.31 лв. средно на лице, а относителният им дял се увеличава с 1.4 процентни пункта и представляват 3.6% от неговата структура. Общият разход на лице от домакинство през март 2009 г. е 254.32 лв. и нараства спрямо същият месец на 2008 г. с 4.8%. Най-съществените пера при неговото формиране са разходите за храна и разходите за жилище - енергия, горива и вода, които представляват над 50% от всички разходи. Измененията, които се наблюдават в структурата на общия разход са, както следва: Най-съществено перо от бюджета на българските домакинства са разходите за храна и безалкохолни напитки. Наблюдава се увеличение на тези разходи за наблюдавания период – от 87.77 лв. на 91.19 лв. средно на лице или с 3.9%. Техният относителен дял в общия разход слабо се понижава с 0.3 процентни пункта и достига до 35.9%. През март 2009 г. спрямо същия месец на предходната година разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане) се увеличават. Те възлизат на 43.3 лв. през март 2008, а през същия месец на 2009 г. са 48.68 лв. средно на лице от домакинство. Делът им в общите разходи отчитат увеличение с 1.4 процентни пункта и представляват 19.2% от него през март 2009 година. Нарастват разходите за здравеопазване с 10.1%. През март 2009 г. те възлизат на 15.57 лв. средно на лице, като делът им в общия разход е 6.1%, което е с 0.3 процентни пункта повече спрямо същия месец на 2008 г. Разходите за транспорт и съобщения намаляват с 6.8% и достига 25.66 лв. средно на лице, а относителният им дял се увеличава сравнително незначително от 11.3% на 11.5%. Разходите за облекло и обувки отчитат намаление от 14.6% и достигат до 7.57 лв. средно на лице. Делът им също намалява от 3.7% на 3.0%. Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през март 2009 спрямо същият месец на 2008 г. е както следва: потреблението на хляб и тестени изделия се намалява от 9.2 кг. на 8.9 кг.; потреблението на мляко кисело се запазва на 2.2 кг.; на плодове нараства от 1.8 кг. на 2.3 кг.; на зеленчуци намалява от 2.9 кг. на 2.7 кг.; на картофи се променя незначително от 2.4 кг. на 2.5 кг.; на фасул зрял се запазва на 0.4 кг., и на сирене - 0.8 кг., както и потреблението на яйца - на 11 бр.; на олио нараства от 1.0 л.на 1.1 л., а на захарта намалява от 0.7 кг. на 0.6 кг.; потреблението на месо нараства от 2.2 кг. на 2.4 кг.; на мляко прясно нараства от 1.5 л. на 1.7 л.

   

0 коментарa

Виж още