Затегнаха мерките в трудовото законодателство

Затегнаха мерките в трудовото законодателство

Парламентът прие по-високи санкции за нарушаване на трудовото законодателство. Депутатите одобриха на второ четене промени в Кодекса на труда. Работодател, който не изпълни задълженията си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба от 10 000 до 15 000 лева, вместо 1500-5000 лева, както досега. Виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание, ще бъде наказвано с глоба от 2500 лева до 10 000 лева, като досегашното наказание е било от 250 лева до 1000 лева. За повторно нарушение наказанието ще бъде от 20 000 лева до 30 000 лева, като досега е било от 3000 лева до 10 000 лева. Глобата на длъжностно лице ще бъде от 5000 лева до 20 000 лева. Повишени са и санкциите, налагани на работодател, който наруши разпоредбите на трудовото законодателство извън правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и при неизпълнение на задължително предписание на контролен орган за спазване на трудовото законодателство, или когато противозаконно пречи на контролен орган. Вписано е задължение санкционираният да плати в едномесечен срок от влизане в сила на наказателното постановление наложената му санкция. В Кодекса на труда е предвидена и възможност глобата да може да бъде разсрочвана. Сред основните промени в кодекса е и задължението на работодателя да представи на служителя или работника длъжностна характеристика. Промените предвиждат да не може да се установява ненормиран работен ден за работниците и служителите с намалено работно време. От 1 януари 2009 г. право на 15-дневен отпуск за раждане на дете ще има бащата, с когото майката има брак или живее в едно домакинство. Отпуск по майчинство ще може да ползва бащата вместо майката от шестия до 12-ия месец след раждането на детето.

   

0 коментарa

Виж още